Poppy Drayton

Poppy Drayton
  • Height: 5'6"
  • Hair: Dark brown
  • Eyes: Hazel
  • Training: Arts Educational School